Połowy Dorsza  - węd­karstwo morskie Władysławowo

Rejs węd­karski trwa około 9 godzin. W zależności od warunków pogodowych wypły­wamy o godzinie 6–7 rano. Ist­nieje możli­wość przedłuże­nia rejsu po uzgod­nie­niu warunków z armatorem .

W trak­cie trwa­nia rejsu zapewniamy:

Pro­fesjon­alną obsługę

Licencję węd­karską na połów ryb

Doradztwo i pomoc dla wędkarzy

Kawa i herbata bez ograniczeń

Ciepły posiłek

Patrosze­nie ryb

Wypoży­cze­nie wędki

Wspani­ałą zabawę i bez­pieczny relaks

We wszys­t­kich wąt­pli­woś­ci­ach i kłopotach pomocna jest załoga statku

Uwaga

Przed wypłynię­ciem w rejs sporządzamy listę węd­karzy / pasażerów i załogi.

Koniecznie miej ze sobą dowód tożsamości lub paszport !!!!!!!!!!

Bez okaza­nia jed­nego z w/w  doku­men­tów  nie zabier­amy w rejs !!!!!!!!

 

Węd­karz ‚pasażer prze­by­wa­jący na m/y ORKA HEL musi pod­porząd­kować się zasadom bez­pieczeństwa obow­iązu­ją­cym na jednostce;

Zapoz­nać się zasadami zawartymi w Bez­pieczeństwo Żeglugi Jachtu M/Y Orka Hel

trzeż­wość

zabez­piecze­nie włas­nego sprzętu

ubiór i obuwie odpowied­nie dopa­sowane do pogody

umieszcze­nie wędki w uch­wytach na relingu

wyrzu­canie pilk­erów z nad głowy jest zabro­nione (wyrzu­camy spod burty)

osoby niepełno­let­nie mogą uczest­niczyć w rejsie z opiekunem i na jego odpowiedzialność

wymiar ochronny 35 cm

Szy­bki kontakt

+48  512 222 032  

Szyper p. Józef Potrykus